Κεντρική

Υπηρεσίες

Λίστα έργων

Πελάτες

Εξοπλισμός

Επικοινωνία

CADsdtopo

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ  -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη παντός είδους Εργοτάξιο είτε στο στάδιο έναρξης των εργασιών είτε σε ενδιάμεσο στάδιο. Η Τοπογραφική Υποστήριξη αφορά χαράξεις (εκσκαφής - σκυρόδεσης - σιδηροκατασκευής - αξόνων - οριογραμμών κ.λ.π. ), χωροσταθμήσεις - υψομετρικά στοιχεία, έλεγχο κατασκευής.

Λόγω της ενασχόλησής μας με αντίστοιχα έργα έχει αποκτηθεί πείρα σε χαράξεις ακρίβειας (τοποθέτησης μηχανημάτων, ειδικών σιδηροκατασευών, εξάρτησης από υφιστάμενα δίκτυα ακριβείας κ.λ.π.)

Οι εργασίες Χάραξης και Υψομετρίας περιλαμβάνουν:

> Ίδρυση - Έλεγχο - Επέκταση Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Δικτύου

> Συλλογή - Διαχείριση - Μελέτη στοιχείων χάραξης

> Υλοποίηση των στοιχείων επί τόπου του Έργου οριζοντιογραφικά και υψομετρικά

> Έλεγχο των οικοδομικών στοιχείων, μετά το πέρας κατασκευής τους, σε κάθε φάση.

> Αποτύπωση των ήδη κατασκευασμένων οικοδομικών στοιχείων όπου απαιτείται.

> Παράδοση (σε κάθε φάση κατασκευής) τεύχους με τα σημεία χάραξης και σχέδια με τις θέσεις και τις ονομασίες των σημείων.

Υποστήριξη Εργοταξίου

erg10erg1

Τοποραφικες εργασιεσ εργοταξιου

erg3erg10erg4erg2erg5erg6erg7erg9erg8erg11

Σ .   Δ Ε Σ Υ Λ Λ Α Σ

greende